RODO - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
 
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów
Może się Pani/Pan skontaktować z Urzędem w następujący sposób:

- listownie na adres: Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów
- przez e-mail: sekretariat@pupnamyslow.pl
- telefonicznie: 77 419-09-20
 
 1. Inspektor ochrony danych
Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie jest Pani Monika Szołdra, adres e-mail: iod@pupnamyslow.pl
 
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz na podstawie aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917) oraz na podstawie aktów wykonawczych.
 
 1. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Ponadto dokumentacja ubezpieczeniowa będzie przechowywana przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 
 1. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, którym Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie.
 
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie (dane kontaktowe w pkt. 1). Mailowo należy kontaktować się poprzez adres Inspektora ochrony danych: iod@pupnamyslow.pl
 1. Informacja o profilowaniu
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, udzielając bezrobotnemu pomocy, ustala dla bezrobotnego profil pomocy.
Co to jest profilowanie pomocy?
Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu pomocy oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.
Pracownik powiatowego urzędu pracy – doradca klienta, niezwłocznie ustali dla Pani/ Pana właściwy profil pomocy. W tym celu doradca klienta zada 16 spośród 24 pytań znajdujących się w Kwestionariuszu do profilowania pomocy dla bezrobotnych, 8 pytań zostanie wypełnionych automatycznie na podstawie informacji pochodzących z karty rejestracyjnej. Udzielone przez Panią/ Pana odpowiedzi są wprowadzane i analizowane przez przygotowany do tego system operacyjny, który wspiera w tym zadaniu doradcę klienta. Ustalenie odpowiedniego profilu pomocy nastąpi na podstawie określenia dwóch zmiennych, tj. oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia lub powrotu na ten rynek.
 
 1. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym - konsekwencją nie podania danych będzie niemożność zarejestrowania się w urzędzie pracy.
Załączniki
(1)Klauzula informacyjna dla klienta PUP.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę