Zgłoszenie oferty pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

Zgłoszenie oferty pracy

Oferta pracy może być zgłoszona przez pracodawcę:
 1. Osobiście - w siedzibie Urzędu (Centrum Aktywizacji Zawodowej)
 2. Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@namyslow.praca.gov.pl, caz@namyslow.praca.gov.pl
 3. Pocztą tradycyjną (Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów)
 4. Faxem: 77 419 09 25
 5. Telefonicznie: 77 419 09 20
 6. Poprzez portal psz.praca.gov.pl
Aby zgłosić ofertę pracy, prosimy o pobranie oraz wypełnienie formularza "Zgłoszenie krajowej oferty pracy wraz z załącznikiem"

Oferta pracy powinna zawierać następujące dane:

a. Dane dotyczące pracodawcy:
 • nazwa pracodawcy,
 • adres pracodawcy,
 • imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów,
 • nr telefonu, numer faks, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli istnieją takie możliwości komunikacji,
 • REGON,
 • NIP,
 • PKD,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • oświadczenie pracodawcy, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
 • informacja, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszająca ofertę pracy tymczasowej,
b. Dane dotyczące oferty pracy:
 • nazwa zawodu i kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności,
 • nazwa stanowiska,
 • liczba wolnych miejsc pracy,
 • liczba wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umowy,
 • okres zatrudnienia,
 • data rozpoczęcia zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy,
 • informacja o systemie i rozkładzie czasu pracy,
 • informacja o systemie godzin pracy,
 • godziny pracy,
 • wysokość wynagrodzenia i system wynagrodzenia,
 • zgoda na podawanie do wiadomości publicznej danych umożliwiających identyfikację pracodawcy,
 • okres aktualności oferty,
 • oznaczenie czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
 • ogólny zakres obowiązków,
 • oczekiwania pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy w tym wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości,
 • informacja czy pracodawca jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
 • oczekiwania pracodawcy dotyczące upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
 • oczekiwania pracodawcy dotyczące przekazanie oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach,
 • częstotliwość i forma kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę,
 • stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju,
 • zobowiązanie do powiadomienia PUP o dezaktualizacji oferty pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę