Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

Informacje dla niepełnosprawnych

Dostępność usług Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie dla osób niesłyszących

 Informacja dla niepełnosprawnychUwzględniając wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informuję:
 
1. Cytowana ustawa zapewnia „osobom uprawnionym" możliwość komunikowania się
    w wybrany przez nie sposób.
    Zgodnie z w/w ustawą „osobami uprawnionymi" są osoby doświadczające trwale lub       
    okresowo trudności w komunikowaniu się.
 
2.  „Osoba uprawniona" ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która
     ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną" w celu ułatwienia
     porozumienia się i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w Powiatowym Urzędzie
     Pracy w Namysłowie.
 
3. Ponadto „osobie uprawnionej" podczas załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy    
    w Namysłowie przysługuje  prawo do korzystania z usług:
    - tłumacza PJM (polski język migowy)
    - tłumacza SJM ( system językowo – migowy)
    - tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 
   „Osoba uprawniona", która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest   
   zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie chęć skorzystania ze świadczenia,     
   ze wskazaniem wybranej formy komunikowania się w urzędzie, co najmniej na 3 dni
   robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
   Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć        
   w sekretariacie urzędu.
   Będzie to niezbędny czas dla Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, na zwrócenie się     
   do wojewody odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru tłumaczy o wybór odpowiedniej   
   osoby.
 
4. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie
     o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin  
     udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych
     w ustawie.
 
5. Świadczenie usługi przez tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla „osoby  
    uprawnionej", będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
   1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) tj. osoby, której niepełnosprawność została   
   potwierdzona orzeczeniem określonym w w/w ustawie.
 
6. Ponadto na bieżąco istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione
    osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 
    - poczta elektroniczna : sekretariat@namyslow.praca.gov.pl,
    - faks 77/419-09-25,
    - elektroniczna platforma ePUAP/Elektroniczna Skrzynka Podawcza:   
       http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap adres skrytki urzędu: /PUP_Namyslow/skrytka.
 
Załączniki
Zgłoszenie chęci skorzystania z pośrednictwa tłumacza.doc (doc, 28 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę