Informacje dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Dostępność usług Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie dla osób niesłyszących

Informacja dla niepełnosprawnychUwzględniając wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) informuję:
 1. Cytowana ustawa zapewnia „osobom uprawnionym" możliwość komunikowania się w wybrany przez nie sposób. Zgodnie z w/w ustawą „osobami uprawnionymi" są osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 
 2. „Osoba uprawniona" ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną" w celu ułatwienia porozumienia się i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie.
 3. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia uruchomiła usługę, która umożliwia uzyskanie informacji o rynku pracy przez osoby niesłyszące lub słabosłyszące posługujące się językiem migowym. Usługa jest realizowana za pośrednictwem platformy do rozmów video MS Teams. Videorozmowa osoby głuchej lub niedosłyszącej odbywa się z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy (PJM). Połączenie z konsultantem możliwe jest z adresu https://zielonalinia.gov.pl.
 4. „Osobie uprawnionej" podczas załatwiania spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie przysługuje prawo do korzystania z usług:
  - tłumacza PJM (polski język migowy),
  - tłumacza SJM (system językowo - migowy),
  - tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
  „Osoba uprawniona", która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej formy komunikowania się w urzędzie, co najmniej na  3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie urzędu.
  Będzie to niezbędny czas dla Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, na zwrócenie się do wojewody odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru tłumaczy o wybór odpowiedniej osoby.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.
 6. Świadczenie usługi przez tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla „osoby uprawnionej", będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) tj. osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem określonym w w/w ustawie.
 7. Ponadto na bieżąco istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  - połączenie z Konsultantem Zielonej Linii: https://zielonalinia.gov.pl ,
  - poczta elektroniczna: sekretariat@namyslow.praca.gov.pl ,
  - faks 77 / 419-09-25,
  - elektroniczna platforma ePUAP/Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
  https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap adres skrytki urzędu: /PUP_Namyslow/SkrytkaESP.
Załączniki
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza.doc (doc, 30 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę