Powiatowa Rada Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie


Nagłówek

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Rady rynku pracy są gremiami opiniująco – doradczymi (z uprawnieniem  stanowiącymi
dotyczącymi niektórych kwestii Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na poziomie centrum) odpowiednio dla ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty powiatu.
Są to:
  1. Rada Rynku Pracy,
  2. Wojewódzka Rada Rynku Pracy,
  3. Powiatowa Rada Rynku Pracy.
Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy odpowiednio na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 
Przewodniczący rady jest wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród członków rady rynku pracy na czas trwania kadencji, tj. na okres 4 lat.
 
Stanowiska i opinie rad rynku pracy są podejmowane  w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do przewodniczącego rady rynku pracy.

Minister właściwy do spraw pracy, marszałek województwa i starosta  mogą powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów samorządu terytorialnego lub reprezentantów nauki posiadających szczególną wiedzę lub autorytet w obszarze działania rad rynku pracy oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach rady przedstawicieli innych, niereprezentowanych w radach organów, organizacji i instytucji, jednakże bez uprawnień do głosowania w podejmowaniu uchwał. Ustawa przewiduje możliwość szkolenia  członków rad rynku pracy, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości kwoty, o której mowa w art. 109a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia w formie grupowej są organizowane, w zależności od szczebla rady, odpowiednio przez urząd obsługujący ministra właściwego ds. pracy, wojewódzki urząd pracy lub powiatowy urząd pracy.

Rada Rynku Pracy

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Członkami Rady Rynku Pracy są przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. zm.). Ponadto  w skład Rady wchodzi  przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rada Rynku Pracy, oprócz inspirowania przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,  realizuje głównie zadania opiniodawczo-doradcze dotyczące: planów i sprawozdań a także racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy,  projektu Krajowego Planu Działań, projektów ustaw w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,  przedłożonych  przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz planu ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków, co pozwala partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.

Powiatowe Rady Rynku Pracy

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odpowiednio odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy - adekwatnie do lokalnego rynku pracy - przy czym ze względu na zadania powiatowych urzędów pracy, powiatowe rady rynku pracy dodatkowo opiniują celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany ich realizacji a także celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 1.
Załączniki
Załacznik nr 1 rady rynku pracy.doc (doc, 48 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę